Służba informacyjna to najbardziej liczna grupa osób uczestniczących w zabezpieczaniu imprezy masowej. Jest to nowa jednostka utworzona na mocy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009, wzorowana na zachodnioeuropejskich Stewardach. Członkowie służby informacyjnej stanowią pierwsze i najważniejsze źródło kontaktu dla uczestnika imprezy masowej. To z nimi statystyczny uczestnik ma najwięcej styczności. Dla każdego organizatora imprezy są oni najważniejszym "narzędziem" przekazywania informacji do widza, kibica, czy fana przebywającego na danym evencie.

Co będzie należało do obowiązków Członka Służb Informacyjnych
Członek Służb Informacyjnych podczas trwania danego wydarzenia będzie odpowiedzialny za udzielanie praktycznych informacji o obiekcie, wskazywanie uczestnikom punktów gastronomicznych, medycznych, miejsc w sektorach oraz odpowiednie reagowanie w sytuacjach zagrożenia. W przeciwieństwie do Służb Porządkowych, Służby Informacyjne nie będą podejmowały siłowej interwencji wobec kibiców/widzów, którzy naruszają przepisy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Ile będzie zarabiał Członek Służb Informacyjnych ?
Stawki za godzinę pracy stewarda szacują się od 10 zł do 18 zł na rękę za godzinę pracy. Wysokość stawki jak i czas pracy uzależniony jest od charakteru imprezy jak i od organizatora danej imprezy masowej. Średni czas pracy Członka Służb Informacyjnych podczas imprezy szacuje się od 5 do 10 h.

Czy Służby Informacyjne będą potrzebne tylko na EURO 2012 ?
Otóż nie, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na Członków Służb Informacyjnych związanym z przygotowaniami do EURO 2012, oraz rozpoczynającym się sezonem na wszelkiego rodzaju imprezy masowe ( mecze ekstraklasy, mecze reprezentacji, imprezy plenerowe/artystyczne, eventy, koncerty itp. ) będą oni przewidziani do pracy przy w/w imprezach na terenie Wrocławia już po ukończeniu szkolenia, zarówno przed jak i po EURO.

Jak zostać Członkiem Służb Informacyjnych ?
Każdy kto będzie chciał zostać Członkiem Służb Informacyjnych będzie musiał ukończyć kurs zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. nr 52, poz. 308) Po ukończeniu kursu, Członek Służb Informacyjnych otrzymuje certyfikat, wydawany na czas nieokreślony, który daje mu możliwość podjęcia pracy podczas wszelkiego rodzaju imprez masowych na terenie całego kraju, oraz wzięcia udziału w szkoleniu na Stewarda – zgodnie z wymogami PZPN.

Więcej o programie Stewardingu przeczytają Państwo tutaj:
http://www.pzpn.pl/index.php/Federacja/Stewarding

Jakie warunki trzeba spełniać, aby zapisać się na szkolenie?
1. W chwili zgłoszenia mieć ukończone 18 lat,
2. Być osobą niekaraną ( nie jest wymagane zaświadczenie o niekaralności)
3. Wysłać zgłoszenie zawierające, imię, nazwisko oraz nr kontaktowy na adres e-mail wroclaw@euro-stewarding.pl


Regulamin rekrutacji uczestników na szkolenie w zakresie wykonywania zadań członka służby informacyjnej.

Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzenia kursów dla członków służb informacyjnych organizowanych przez Euro-Stewarding na potrzeby zleceniodawcy.

§1.Uczestnicy szkolenia.

Uczestnikiem szkolenia na członka służb informacyjnych może zostać każda osoba spełniająca wymogi ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wg. programu określonego w załączniku nr. 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2011r.

§2. Rekrutacja.

1. Osoby zainteresowane ukończeniem kursu na członka służb informacyjnych, spełniające wymogi niniejszego Regulaminu zobowiązane są wypełnić i dostarczyć osobiście do biura Euro-Stewarding wskazanego przez Organizatora właściwy formularz zgłoszeniowy oraz uiścić opłatę, o której mowa w pkt 1 i 2 §3.

2. Przyjmowane będą jedynie kompletne, czytelnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem potencjalnego uczestnika kursu wraz z opłatą.

3. Osoby, które spełniły wymogi, o których mowa w pkt. 1 i 2 §2 będą poinformowane o terminie szkolenia na członka służb informacyjnych drogą mailowa ( na adres mail podany w kwestionariuszu zgłoszeniowym) nie później niż 4 dni przed szkoleniem.

4. Za potwierdzenie uczestnictwa w kursie na członka służb informacyjnych uważa się odpowiedź zwrotną sms na nr +48 516 337 881 o którym mowa w pkt. 3 §2 , zawierającą (IMIĘ, NAZWISKO ORAZ WIEK) nie później niż na 24h (dwadzieścia cztery godzin) przed rozpoczęciem szkolenia.

5. Do szkolenia mogą przystąpić jedynie te osoby, które potwierdziły swoją obecność zgodnie z pkt. 4 §2.

6. Osobom, które na podstawie pkt. 3 §2 nie spełniły wymogów zawartych w pkt. 4 §2 nie przysługuje zwrot kosztów szkolenia.

7. Osobom, które na podstawie pkt. 3 §2 nie spełniły wymogów zawartych w pkt. 4 §2 przysługuje przeniesienie płatności na kolejny kurs, o którym zostaną poinformowane drogą mailową zgodnie z pkt. 3 §2

8. Firma Euro-Stewarding zastrzega sobie prawo (w przypadkach od firmy niezależnych) do zmiany terminu i miejsca kursu, o czym poinformuje drogą e-mail lub telefoniczną, nie później niż 48 (czterdzieści osiem) godzin przed jego rozpoczęciem.

§3. Opłaty.

1. Cena kursu wynosi 150 ( sto pięćdziesiąt ) PLN i uwzględnia zaplanowaną ilość godzin oraz materiały dydaktyczne przygotowane przez szkoleniowców.

2. Płatności za kurs należy dokonać jednorazowo w siedzibie firmy Euro-Stewarding (lub innej wyznaczonej przez organizatora).

3. W przypadku rezygnacji z kursu (nie później niż czterdzieści osiem godzin przed jego rozpoczęciem), z ważnych, udokumentowanych powodów losowych, płatność może zostać przeniesiona na kolejny kurs lub zwrócona w kwocie pomniejszonej o opłaty manipulacyjne w wysokości 30 (trzydzieści) PLN.

4. Za datę rezygnacji z kursu uznaje się datę otrzymania przez firmę Euro-Stewarding pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

5. W momencie ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu, kursantowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów szkolenia.

§4. Certyfikat

1. Certyfikat jest wydawany w/g ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

2. Certyfikat wydawany jest tylko i wyłącznie osobom, które spełniły wymogi zawarte w pkt. 4 i 5 §2.

3. Odbioru certyfikatu z ukończenia szkolenia w zakresie wykonywania zadań członka służby informacyjnej można dokonywać osobiście w siedzibie firmy Euro-Stewarding właściwej do miejsca szkolenia, nie później niż do 30 dni od ukończenia szkolenia.

4. Certyfikaty z ukończonego szkolenia nie są wydawane osobom trzecim.

5. Osoby, które nie odebrały osobiście certyfikatu zgodnie z pkt. 3 §4. nie będą przewidziane do podjęcia pracy w charakterze członka służb informacyjnych przez zleceniodawcę szkolenia.

§4. Postanowienia końcowe.

1. Firma Euro-Stewarding nie ponosi odpowiedzialności za zatrudnienie osób, które ukończyły szkolenie, ani problemów , które wynikły podczas wykonywania obowiązków w trakcie zlecenia.

2. Uczestnik kursu wyraża zgodę na zgromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr.133 poz. 883). Informacje przechowywane w bazie firmy nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. Wraz ze złożeniem podpisu na kwestionariuszu osobowym niniejszy Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego (wzajemnych praw i obowiązków) pomiędzy kursantem a Euro-Stewarding.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

6. Powyższy Regulamin obowiązuje od 01 października 2011r.